Sosyal Bilimler Enstitüsü
Okyanuslara sahip olmak istiyorsan, kıyılardan vazgeçmelisin..
Yetki ve Sorumluluklar

Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün temel amacı; çeşitli bilim-sanat dallarında ve  sosyal bilimler alanında Yüksek Lisans/ Doktora ve Sanatta Yeterlik programları açarak, Sosyal Bilimler alanında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesindeki lisansüstü eğitimi sürdürmektir.  Enstitü, bilimsel gelişmeleri de takip ederek sürdürdüğü lisansüstü çalışmalar sırasında üst düzeyde bilimsel çalışmalar yapıp, teşvik etmek, bilgi üreterek, ulusal gelişme ve kalkınmaya da destek vermektedir. Bu görev ve sorumluluklar 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununda belirtilen Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği çerçevesinde hazırlanan ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği kapsamında yerine getirilir.

Enstitü Müdürü'nün Görevleri:

· Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Enstitünün genel durumu ve isleyişi hakkında Rektörlük makamına rapor vermek,

· Enstitü bünyesindeki birimler ve bu birimlerdeki her düzeyden personel üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak,

· Enstitü kurullarına başkanlık etmek, Enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve Enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

· Enstitünün ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek, Enstitü bütçesi ile ilgili öneriyi Enstitü Yönetim Kurulunun da görüsünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmaktır.

· Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmektir.

Enstitü Müdürü; Enstitünün ve bağlı birimlerinin kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında Rektörlük makamına karşı birinci derecede sorumludur.

Enstitü Kurulunun Görevleri: Enstitü Kurulu akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar;

· Enstitü Yönetim Kuruluna üye seçmek.

· Enstitünün bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini ve bu faaliyetlerle ilgili plan ve programı kararlaştırmak.

· Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak.

Enstitü Yönetim Kurulunun Görevleri: Enstitü Yönetim Kurulu idari faaliyetlerinde Enstitü Müdürü'ne yardımcı olarak aşağıdaki görevleri yapar;

· Enstitünün yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak;

· Enstitünün plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak;

· Enstitü Müdürünün Enstitü yönetimi ile ilgili olarak getireceği bütün islerde karar almak;

· Enstitü Kurulunun kararlarıyla tespit edilen esasların uygulanmasında Enstitü Müdürüne yardım etmek.

· Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

 

2017 © İçerik: Sosyal Bilimler Enstitüsü || Geliştirme: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı