Sosyal Bilimler Enstitüsü
Okyanuslara sahip olmak istiyorsan, kıyılardan vazgeçmelisin..
2016-2017 GÜZ Dönemi Doktora Tez İzleme Sınavları Duyurusu

Doktora Tez İzleme Sınavları

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora programında kayıtlı olup Tez aşamasında olan öğrenciler ile ilgili olarak Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 53. Maddesinin hükümleri şöyledir:

1) Derslerini başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı olan ve tez önerisi kabul edilen öğrenci; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getiren bir doktora tezini tez izleme komitesi gözetiminde hazırlar.

(2) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, tez çalışması faaliyetleri ile ilgili olarak her yıl haziran ve aralık aylarında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır.

(3) Tez izleme sınavı, yer ve saati ilan edilmek üzere sınav tarihinden yedi gün önce enstitüye danışmanı tarafından yazılı olarak bildirilir.

(4) Öğrenci, tez izleme sınavı tarihinden en az on beş gün önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Tez izleme komitesi önünde sözlü olarak sunum ve savunması yapılır.

(5) Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Karar ABD başkanlığı tarafından toplantıyı izleyen üç gün içinde tutanakla enstitüye bildirilir.

(6) Üniversitece kabul edilmiş haklı ve geçerli bir mazereti bulunmadan enstitüye süresi içinde rapor sunmayan veya ilan edilen gün ve saatte sınava girmeyen öğrencinin tez izleme sınavı başarısız sayılır. Yurt dışı öğrenci değişim programındaki veya yurt dışı görevlendirmeli öğrenciler, tez izleme sınavını video konferans ile yapabilirler.

(7) Tez izleme sınavına katılarak veya mazeretsiz olarak tez izleme sınavına katılmayarak, tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(8) Tez önerisi savunma sınavı sonucunda tez konusu kabul edilen, ancak takip eden tez izleme sınavları sonucunda tez konusu değişikliğinin söz konusu olduğu hallerde, komite konuya ilişkin bir rapor hazırlar ve enstitüye sunar. Komite üyelerinin imzalarını taşıyan rapor EYK tarafından incelenir ve tez konusu değişikliği EYK kararı ile uygun görüldüğü takdirde EYK karar tarihi itibari ile en geç altı ay içerisinde öğrenci yeniden tez önerisi savunma sınavına girer.

(9) Tez izleme komitesi tarafından tez konusu değiştirilen öğrenci yeni bir tez önerisi vermek ve en az dört tez izleme sınavına girmek ve başarılı olmak zorundadır.

Bu hükümler doğrultusunda 2016–2017 Eğitim Öğretim Yılı GÜZ yarıyılında Doktora Tez İzleme Sınavları, 01-30 Aralık 2016 tarihleri arasında yapılacaktır. Tez çalışma faaliyetleriyle ilgili olarak hazırlanacak “Doktora Ara Rapor Hazırlama Formu” ile  “Tez İzleme Komitesi Tez Ara Rapor Değerlendirme Tutanağı”, 30Aralık 2016 Cuma tarihine kadar Anabilim Dalı başkanlıklarına teslim edilmesi gerekmektedir.

2017 © İçerik: Sosyal Bilimler Enstitüsü || Geliştirme: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı